Podmínky ochrany osobních údajů

David Foršt, IČO: 72790369 (dále jen „Správce“) tímto informuje své zákazníky a obchodní partnery (dále jen „klient“), s nimiž uzavírá kupní smlouvy a komisionářské smlouvy (dále jen „Smlouva“) a jimž na základě těchto smluv dodává obuvnické zboží, o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

 

Kontaktní údaje Správce

David Foršt, nar. 27.04.1978, IČO: 72790369

kontaktní adresa: Kalisova 859, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

telefon: 604 899 024, fax: 493 814 346, e-mail: info@f3cz.eu

Účely zpracování osobních údajů

a) Plnění smluv uzavíraných s klientem

b) Plnění zákonných povinností Správce

c) Oprávněný zájem Správce

 • zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek Správce týkajících se Produktů

 • případné vymáhání nároků z příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Klient – právnická osoba:

 • osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob klienta – právnické osoby a/nebo zaměstnanců klienta – právnické osoby (jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje).

 • údaje ke zjištění a ověření totožnosti osoby, která je členem statutárního orgánu klienta.

Klient – fyzická osoba:

 • jméno, příjmení,

 • datum narození,

 • kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo)

 • trvalý nebo jiný pobyt,

 • IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob.

 • státní občanství,

 • obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby v případě podnikající fyzické osoby.

 • číslo účtu

 • informace z uzavřených smluv

 • údaje týkající se nákupů a platebDoba zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje klienta po dobu trvání příslušné smlouvy uzavřené mezi klientem, za účelem vymáhání nároků týkajících se příslušné Smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné Smlouvy do doby vymožení předmětných nároků. Po splnění všech práv a povinností ze Smlouvy bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

Správce zpracovává osobní údaje klienta v případě zasílání marketingových nabídek po dobu trvání závazku z příslušné Smlouvy, a dále po dobu 3 (tří) let po zániku závazku z této Smlouvy, nepodá-li klient námitku proti zpracování osobních údajů; v takovém případě je Správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro tento účel.

Způsob a zásady zpracování osobních údajů, poučení o právech klienta

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců. Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů klienta, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí klienta a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Klient může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci, telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci; písemně na korespondenční adresu Správce uvedenou výše v této informaci.

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Klient má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje klientů zpracovává, je povinen poskytnout klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost klienta může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

Klient má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

Klient má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

- klient popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- zpracování osobních údajů je protiprávní, klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- klient uplatnil právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Na žádost klienta Správce bez zbytečného odkladu vymaže jeho osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- klient odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo klient vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;

- osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

- osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Klient má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Správci, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

- osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu klienta;

- zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta.

Správce poskytne klientovi osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Klient je oprávněn předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Klient si ve své žádosti zvolí, zda má Správce osobní údaje poskytnout klientovi nebo zda využije právo na to, aby jeho osobní údaje byly předány Správcem přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) má klient právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom klienta, sdělí mu zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, klienta o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí klientů při uplatnění jejich práv u Správce

Správce umožňuje klientům podání žádostí v různých formách (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže klient podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by klient ve své žádosti uvedl, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti klienta informuje Správce klienta do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost

Úřadu pro ochranu osobních údajů (elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz; prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n; nebo písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Příjemci osobních údajů

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci (advokáti) Správce, zaměstnanci Správce, orgány veřejné moci (soudy, správní orgány).